Ezconn

投資人專區

International Rectifier

莊國安處長 發言人
職 稱 財會處處長
電 話 (02)2808-6333 ext 8668
信 箱 allen.chuang@ezconn.com
丁绣娟經理 代理發言人
職 稱 會計部經理
電 話 (02)2808-6333 ext 8660
信 箱 emma.ding@ezconn.com
股票過戶機構 台新股務代理部
電 話 (02)2504-8125
其他資訊 請至公開資訊觀測站查詢